دلیلی محکم و علمی برای حرام بودن گوشت خوک 

خداوند متعال هرگز چیزی را الکی حرام نمیکند.....

لطفا این فیلم رو ببینید تا خدتون متوجه بشید