معاویه در نامه ایی به حضرت امام حسن مجتبی (ع) نوشت:

بدترین و مبغوض ترین گوشت برای من ، گوشتی است که تو از ان به وجود امده ای.

ما هم نباید به ابتداری کار خود شاد باشیم،باید دید عاقبت ما چه میشود! نباید از عاقیت ،

یا از فردای خود خاطر جمع باشیم!